Privacy statement

Wij verheugen ons over uw bezoek aan onze internetpagina’s en uw belangstelling voor onze onderneming. De bescherming van uw persoonsgegevens vinden wij buitengewoon belangrijk. Persoonsgegevens zijn gegevens over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een geïdentificeerde of te identificeren natuurlijke persoon. Daartoe behoren bijvoorbeeld gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum.

 

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in artikel 4 lid 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (‘AVG’) is:

AGCO GmbH

Fellastraße 1-3

90537 Feucht

Duitsland

E-mail: info.lely@agcocorp.com

Telefoon: 0049 (0)9128 73-0

Onze functionaris voor gegevensbescherming kunt u per e-mail bereiken op DataPrivacy@agcocorp.com en per post op ons postadres met als toevoeging ‘de functionaris voor gegevensbescherming’.

 

2. Geautomatiseerde gegevensverzameling en -verwerking door de browser

U kunt onze internetpagina’s principieel bezoeken zonder persoonsgegevens te vermelden. Net als bij iedere andere website, verzamelt onze server automatisch gegevens die worden doorgegeven door de browser – voor zover u dit niet hebt gedeactiveerd – en worden deze gegevens tijdelijk opgeslagen. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze website te kunnen weergeven en de stabiliteit en betrouwbaarheid te waarborgen (rechtsgrond is artikel 6 lid 1 zin 1 letter f AVG):

 • IP-adres
 • datum en tijd van de aanvraag
 • verschil in tijdzone met de Greenwich Mean Time (GMT)
 • inhoud van de aanvraag (concrete pagina)
 • toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • verzonden hoeveelheid gegevens
 • website vanwaar de aanvraag komt
 • browser
 • besturingssysteem en interface hiervan
 • taal en versie van de browsersoftware.

 

3. Bijzondere functies van de internetpagina’s

Onze internetpagina’s bieden u verschillende functies bij het gebruik waarvan er door ons persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt. Hieronder leggen wij uit wat er met deze gegevens gebeurt:

 

4. Doorgeven van gegevens/doelbinding

Wij geven persoonsgegevens uitsluitend door aan derden, voor zover dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen, in het bijzonder voor de afwikkeling van een gesloten overeenkomst. Bij de beschikbaarstelling van onze internetsite geven wij uw gegevens ook door aan de dienstverleners die ten behoeve van deze beschikbaarstelling in opdracht van ons werkzaam zijn (bijv. hostingpartner, ontwerpbureau, enz.), die persoonsgegevens uitsluitend verwerken in opdracht van ons en volgens onze instructies. Het doorgeven van persoonsgegevens aan derden voor andere dan de vermelde doeleinden in het kader van de afwikkeling van overeenkomsten en betalingen vindt uitsluitend plaats met uw toestemming.

Als u ons persoonsgegevens ter beschikking stelt in het kader van een aanvraag resp. op grond van een uitdrukkelijke toestemming, worden deze gegevens door ons uitsluitend gebruikt ten behoeve van de afhandeling van de betreffende aanvraag resp. voor het doel waarvoor de toestemming is gegeven. Met uw toestemming en om het betreffende doel te bereiken, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven binnen de AGCO-groep en daarnaast ook aan regionale verkooppartners.

Wij zullen uw persoonsgegevens slechts zolang opslaan als voor het doel waarvoor de gegevens worden verzameld, noodzakelijk of wettelijk voorgeschreven is. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Uw gerechtvaardigde belangen worden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen in aanmerking genomen. Als ontvangers van gegevens zich bevinden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waar het toepasselijke recht niet hetzelfde beschermingsniveau waarborgt als in uw vaderland, nemen wij maatregelen om op een andere manier een adequaat beschermingsniveau te waarborgen.

Meer informatie over de gegevensbescherming binnen de AGCO-groep kunt u ook vinden in de algemene informatie over ons privacybeleid .

 

5. Statistische analyse van de bezoeken aan onze internetpagina’s

De in overeenstemming met punt 2 door uw webbrowser verzonden gegevens gebruiken wij ook voor de voortdurende verbetering van ons internetaanbod en voor statistische doeleinden.

 

6. Externe content

Eenvoudige links naar social-media-platforms

Onze internetpagina’s stellen eenvoudige links ter beschikking naar internetpagina’s van de social-media-platforms. Gegevensuitwisseling met de social-media-platforms vindt alleen plaats, als u de knop met het betreffende symbool (bijv. de ‘f’ van Facebook) aanklikt. Als u een dergelijke knop aanklikt, wordt er in een pop-upvenster een pagina van het social-media-platform geopend en bevindt u zich dus op de internetpagina’s van het betreffende social-media-platform. Hier gelden de bepalingen van het betreffende social-media-platform.

 

Social plug-ins, social-media-aanbod

Op onze internetpagina’s worden zogenaamde social plug-ins en content gebruikt of geïntegreerd van de volgende sociale netwerken (hierna ‘sociale netwerken’ genoemd). Wij onderhouden bovendien online-pagina’s binnen de sociale netwerken en platforms om met de daar actieve klanten, belangstellenden en gebruikers te communiceren en ze daar te informeren over onze producten en diensten. Bij het opvragen van de betreffende netwerken en platforms gelden de algemene voorwaarden en richtlijnen voor gegevensverwerking van de betreffende exploitanten.

Tenzij in het kader van ons privacy statement anders vermeld, verwerken wij de gegevens van de gebruikers, voor zover deze met ons binnen de sociale netwerken en platforms communiceren, bijv. als ze bijdragen op onze online-pagina’s plaatsen of ons berichten toezenden. Voor het overige gelden de volgende specifieke aanwijzingen:

 

YouTube:

Voor het weergeven van onze video’s maken wij gebruik van de videodienst van YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS (‘YouTube’).

Om te waarborgen dat uw gegevens zoveel mogelijk worden beschermd, gebruiken wij technische oplossingen die ervoor zorgen dat de gegevensoverdracht naar YouTube pas plaatsvindt na voorafgaande activering door u. Pas wanneer u deze gedeactiveerde plug-in activeert door de knop ‘Social media activeren’ op onze website aan te klikken, verklaart u zich akkoord met de verzending van de hierna vermelde gegevens aan YouTube. Door nog een keer te klikken, kunt u dan bijvoorbeeld een video starten, een aanbeveling binnen het betreffende sociale netwerk doen, enz. Als u tijdens het gebruik van onze internetpagina’s al hebt ingelogd op een sociaal netwerk, wordt er gewoonlijk geen inlogvenster meer weergegeven.

Door de knop ‘Social media activeren’ aan te klikken, verklaart u zich ermee akkoord dat er vervolgens bepaalde gegevens worden doorgegeven aan YouTube.

U kunt uw toestemming voor de toekomst te allen tijde intrekken door de knop ‘Social media deactiveren’ aan te klikken.

Voor zover YouTube-video’s op onze website zijn opgenomen en u YouTube zoals hiervoor beschreven hebt geactiveerd, wordt de inhoud van de betreffende video door YouTube direct naar uw browser gestuurd. Tegelijkertijd worden er bepaalde gegevens door uw browser doorgegeven aan YouTube. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of u de video aanklikt of niet. Rechtsgrond voor het gebruik van YouTube is artikel 6 lid 1 zin 1 letter f AVG. Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die YouTube op deze manier verzamelt. Voor zover wij op dit moment weten, betreft het – in het bijzonder voor de weergave van de op de website opgenomen YouTube video’s – de volgende gegevens:

 • bezochte pagina op onze website die de video bevat,
 • de gegevens die standaard door uw browser worden doorgegeven (IP-adres, browsertype en -versie, besturingssysteem, tijd van de dag),
 • bij geregistreerde en ingelogde YouTube- resp. Google-gebruikers hun Google-gebruikersnaam.

Op de website opgenomen YouTube video’s kunnen eveneens door middel van browser add-ons van het scherm worden verwijderd, zodat er geen gegevensverzameling door YouTube plaatsvindt.

 

Google Maps:

Op deze website gebruiken wij Google Maps. Daardoor kunnen we u direct op de website interactieve kaarten laten zien en maken we het u mogelijk om op een gemakkelijke manier gebruik te maken van de kaartfunctie.

Door uw bezoek aan de website krijgt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt opgevraagd. Bovendien worden de onder punt 2 van deze verklaring vermelde gegevens doorgegeven. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of Google een gebruiksaccount ter beschikking stelt waarop u hebt ingelogd, of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u hebt ingelogd op Google, worden uw gegevens direct gekoppeld aan uw account. Als u niet wilt dat de gegevens worden gekoppeld aan uw profiel bij Google, moet u vóór activering van de knop uitloggen. Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, voor marktonderzoek en/of voor het afstemmen van de betreffende website op de behoeften. Een dergelijke analyse vindt in het bijzonder plaats (zelfs bij niet-ingelogde gebruikers) om op de behoeften afgestemde reclame te kunnen maken en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u voor de uitoefening van dit recht contact moet opnemen met Google.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking van de verzamelde gegevens door de plug-in-aanbieder kunt u vinden in de privacy statements van de aanbieder. Daar vindt u ook nadere informatie over uw rechten met betrekking hiertoe en op instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de Verenigde Staten en heeft zich geconformeerd aan het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rechtsgrond voor het gebruik van Google Maps is artikel 6 lid 1 zin 1 letter f AVG.

 

7. Informatie over het gebruik van cookies

Op onze internetpagina’s gebruiken we soms cookies om het bezoek aan onze internetpagina’s aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. U kunt uw browser desgewenst zelf zo instellen, dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies, van geval tot geval kunt beslissen of u deze accepteert, of het plaatsen van cookies principieel accepteren of principieel uitsluiten. Cookies kunnen worden gebruikt voor verschillende doeleinden, bijv. om te herkennen dat uw pc al een keer verbonden is geweest met een internetpagina (permanente cookies) of om laatst bekeken aanbiedingen op te slaan (sessie-cookies). Wij gebruiken cookies om u meer gebruikscomfort te kunnen bieden. Om van onze comfortfuncties gebruik te kunnen maken, adviseren wij u het plaatsen van cookies op onze internetpagina’s toe te staan. Nadere informatie over onze cookie-richtlijnen kunt u opvragen via de volgende link: http://www.agcocorp.com/cookies.html

 

8. Gegevensbeveiliging en gegevensbescherming, communicatie per e-mail

Uw persoonsgegevens worden door gebruikmaking van alle bestaande technische en organisatorische mogelijkheden zo opgeslagen, dat ze niet toegankelijk zijn voor derden. Bij communicatie per e-mail kan een volledig gegevensbeveiliging door ons niet worden gewaarborgd, zodat wij u adviseren om informatie van bijzonder vertrouwelijke aard per post te versturen.

 

9. Uw rechten

U hebt tegenover ons de volgende rechten met betrekking tot de u betreffende persoonsgegevens:

 • recht op informatie,
 • recht op rectificatie of wissen,
 • recht op beperking van de verwerking,
 • recht op het maken van bezwaar tegen de verwerking,
 • recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Wij verzoeken u om voor uw schriftelijke aanvraag gebruik te maken van de aan het begin vermelde contactmogelijkheden.

U hebt bovendien het recht om bij een toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

 

Voor meer informatie

AGCO Corporation – Cookies
AGCO Corporation – Privacy